Yuriy Protasov
PROTASOV Yuriy / CHEREPIN Pavlo
Ford Fiesta RRC (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Hydes Creek I 06:58.0 15 4 15 06:58.0 15 4 15
WP2 Bellingen I 14:01.0 15 4 15 07:03.0 15 4 15
WP3 Newry I 30:12.0 15 4 15 16:11.0 15 4 15
WP4 Hydes Creek II 37:05.0 15 4 15 06:53.0 16 5 16
WP5 Bellingen II 44:05.7 15 4 15 07:00.7 16 6 16
WP6 Newry II 01:00:05.1 15 4 15 15:59.4 16 5 16
WP7 SSS I 01:01:47.3 15 4 15 01:42.2 13 2 13
WP8 SSS II 01:03:28.0 15 4 15 01:40.7 15 4 15
WP9 Nambucca I 01:32:47.9 15 4 15 29:19.9 16 5 16
WP10 Valla I 01:37:32.7 15 4 15 04:44.8 16 5 16
WP11 Nambucca II 02:06:29.2 15 4 15 28:56.5 16 5 16
WP12 Valla II 02:11:08.1 15 4 15 04:38.9 14 4 14
WP13 SSS III 02:12:52.3 15 4 15 01:44.2 11 4 11
WP14 SSS IV 02:14:36.0 15 4 15 01:43.7 12 3 12
WP15 Shipmans I 02:28:32.3 15 4 15 13:56.3 17 6 17
WP16 Bucca I 02:35:38.1 14 3 14 07:05.8 15 4 15
WP17 Wedding Bells I 02:41:27.8 14 3 14 05:49.7 14 3 14
WP18 Shipmans II 02:55:03.3 14 3 14 13:35.5 14 3 14
WP19 Bucca II 03:02:01.5 14 3 14 06:58.2 11 1 11
WP20 Wedding Bells II 03:07:48.1 13 3 13 05:46.6 11 1 11
DRUCKEN