Freitag, 24.04.2015
00:00   Alle Zeitangaben MEZ! --
00:00 WP 1 SSS Merlo - San Luis 2,68 km
11:30   Service --
13:23 WP 2 Agua de Oro - Ascochinga 1 51,99 km
15:26 WP 3 Villa Bustos - Tanti 1 19,71 km
16:36   Service --
18:44 WP 4 Agua de Oro - Ascochinga 2 51,99 km
20:47 WP 5 Villa Bustos - Tanti 2 19,71 km
22:08 WP 6 SSS Fernet Branca 6,04 km
22:43   Service --
 
Samstag, 25.04.2015
12:00   Service --
14:08 WP 7 Capilla del Monte - San Marcos 1 23,10 km
14:51 WP 8 San Marcos - Characato 1 42,50 km
17:31   Service --
19:54 WP 9 Capilla del Monte - San Marcos 2 23,10 km
20:37 WP 10 San Marcos - Characato 2 42,50 km
23:12   Service --
 
Sonntag, 26.04.2015
13:00   Service --
14:58 WP 11 El Condor - Copina 16,32 km
17:08 WP 12 PS El Condor 16,32 km
18:31   Service --